loader image

גאוגרפיה

לאוהבות הטבע ושוחרות הטיולים...

רכזת המגמה: אפרת ביטון 0548418453
בוגרי המגמה מועמדים ללימודי תואר בגאוגרפיה ומדעי הסביבה.

מקצוע "גאוגרפיה-אדם וסביבה" עוסק בראייה מערכתית של מכלול התופעות והתהליכים הפיזיים והאנושיים במרחב וניתוח קשרי הגומלין ביניהם מתוך טיפוח ערכים חברתיים וסביבתיים. תחום הדעת מזמן דיון בסוגיות אקטואליות שעל סדר היום הלאומי והעולמי בתחומי סביבה, חברה, תרבות, כלכלה, תכנון אזורי, אסונות טבע, שינויי אקלים, ועוד.

"גאוגרפיה – אדם וסביבה" הינו מקצוע המצריך חשיבה מרחבית ומקנה ידע, מיומנויות וערכים להבנת תופעות ותהליכים מקומיים ועולמיים באמצעות ניתוח ההקשרים הגאוגרפיים שלהם.

המקצוע מחזק את ערכי אהבת הארץ והסביבה, מפתח מודעות לערכי שמירת הסביבה והנוף, מטפח ערכים חברתיים והומניים, מעודד לאזרחות פעילה ומטפח את הסקרנות והעניין למעורבות בקהילה ולחשיבה ביקורתית. כל זאת תוך פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, מחשבה עצמאית ויוזמה, למידה בדרך החקר והתאמת תהליכי ההוראה-למידה-הערכה למיומנויות של המאה ה-21.

הגיאוגרפיה עוסקת בידע בינתחומי אשר משתייך לתחום מדעי החברה ומשלב בתוכו נושאים גם מתחומי המדעים המדויקים ומדעי כדור הארץ. הלימודים במגמה עוסקים בתהליכים אנושיים והשפעותיהם על הסביבה, כגון תכנון ערים, דמוגרפיה, גלובליזציה ובתופעות פיזיות טבעיות כמו אקלים וגיאולוגיה והשפעתם על הסביבה והאדם בימנו.

הגיאוגרפיה המרחבית עוסקת בתחום מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS): ArcGis & ArcMap  הקשורות במיקום הגיאוגרפי. מערכות אלה עוסקות באיסוף, בארגון, בניתוח ובהעלאה של מידע גיאוגרפי על גבי אמצעי תקשורת שונים ונפוצים במגוון יישומים בשירות הציבורי, העירוני והממשלתי כמו גם בחברות פרטיות ובצבא. דוגמאות לשימוש במידע המרחבי הן Waze , Google Earth , Google Map. בצבא מערכות המידע הגיאוגרפיות תופסות מקום חשוב מאוד, לדוגמא מערכת "כיפת ברזל" שצורכת נתונים מרחביים בזמן אמת לצורך חישוב המסלול הטוב ביותר ליירוט טילים.

לינק לאתר המגמה במשרד החינוך: